MAIN STAGE
OP HET PODIUM

climate change
Klimaatverandering

Appy Sluijs (1980) is the Professor of Paleoceanography at the Earth Sciences Department and co-chair of the research group Marine Palynology and Paleoceanography at Utrecht University. “My primary research interests include climate and ecological change in the geological past. My research particularly focuses on reconstructing temperature, marine ecology, hydrology, biogeochemical cycles and sea level during periods that were characterized by rapidly increasing, or generally high concentrations of CO2 in the atmosphere. Together with students and colleagues, I combine micropaleontological and geochemical (both inorganic and organic) techniques to quantify and understand the functioning of planet Earth under ‘greenhouse’ conditions.”
Appy Sluijs (1980) is hoogleraar Paleoceanografie bij de afdeling Aardwetenschappen en co-voorzitter van de onderzoeksgroep Mariene Palynologie en Paleoceanografie aan de Universiteit Utrecht. “Mijn voornaamste onderzoeksinteresses zijn klimaatregeling en ecologische verandering in het geologische verleden. Mijn onderzoek richt zich vooral op het reconstrueren van temperatuur, mariene ecologie, waterhuishouding, biogeochemische cycli en het zeeniveau gedurende perioden die werden gekenmerkt door snel toenemende of algemeen hoge concentraties van CO2 in de atmosfeer. Samen met studenten en collega’s combineer ik micropaleontologische en geochemische (zowel anorganische en organische) technieken om te kwantificeren en te begrijpen hoe de werking van de aarde onder ‘broeikaseffect’ omstandigheden.”

Ageing society
Vergrijzing van de bevolking

Pearl Dykstra is Professor of Empirical Sociology at Erasmus University Rotterdam and Member of the High Level Group of scientists advising the Cabinet of European Commissioners. She is an internationally regarded specialist on intergenerational solidarity, aging societies, family change, aging and the life course, and loneliness.
Pearl Dykstra is hoogleraar Empirische Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de High Level Group van wetenschappelijke adviseurs voor de Europese Commissie. Ze is een internationaal gerenommeerd specialist op intergenerationele solidariteit, vergrijzende samenlevingen, familie verandering, veroudering, de levensloop en eenzaamheid.

Neuroscience
Neurowetenschappen

Peter Hagoort is director of the Max Planck Institute for Psycholinguistics and the founding director of the Donders Institute, Centre for Cognitive Neuroimaging, a cognitive neuroscience research centre at the Radboud University Nijmegen. In addition, he is professor in cognitive neuroscience at the Radboud University Nijmegen. His own research interests relate to the domain of the human language faculty and how it is instantiated in the brain. In his research he applies neuroimaging techniques such as ERP, MEG, PET and fMRI to investigate the language system and its impairments as in aphasia, dyslexia and autism. For his scientific contributions, the Royal Netherlands Academy of Arts Sciences (KNAW) awarded him with the Hendrik Mullerprijs in 2003. In 2004 he was awarded by the Dutch Queen with the "Knighthood of the Dutch Lion".
Peter Hagoort is directeur van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek en oprichter en directeur van het Donders Institute, Center for Cognitive Neuroimaging, een cognitief neurowetenschappelijk onderzoek centrum van de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is hij professor in de cognitieve neurowetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn eigen onderzoeks interesse hebben betrekking op het menselijk taalvermogen en hoe dit werkt in de hersenen. In zijn onderzoek gebruikt hij neuroimaging technieken zoals ERP, MEG, PET en fMRI om het taalsysteem en aandoeningen hieraan zoals afasie, dyslexie en autisme te onderzoeken. Voor zijn wetenschappelijke bijdragen heeft de Koninklijke Nederland Akademie van Wetenschappen (KNAW) hem in 2003 bekroond met de Hendrik Mullerprijs. In 2004 werd hij onderscheiden door de Nederlandse Koningin met de "De Orde van de Nederlandse Leeuw".

Urban experience
Stedelijke Sociologie

Adeola Enigbokan is on the Faculty of Social and Behavioural Sciences at the university of Amsterdam. She is a member of the Sociology Department, and she specializes in urban and cultural sociology. She researches how public spaces in the city can be activated through arts, design and culture.
Adeola Enigbokan werkt bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (Programmagroep: Culturele Sociologie) aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek is gebaseerd op theorie en methoden uit de milieu-psychologie, antropologie en geschiedenis. Ze doet onderzoek naar stads-ervaring met hulp van architecten, ontwerpers, opvoeders en andere sociale wetenschappers in de wijken van New York, Tel Aviv, Moskou, Sint-Petersburg, Beijing, Mexico City en Amsterdam.

Education
Onderwijs

“The University is the temple of science. And freedom of science, is the source of human progress. Right? Not in the neliberal are. There knowledge is capital, and capital needs owners. Disciplining students in a univeristy transforms them in "human capital". That removes any rome for participation, and leaves even less room for scientific freedom. Shouldn't this space be claimed? That is the only option I believe in.“ -Jarmo Berkhout
“De universiteit is de tempel der wetenschap. En de vrije wetenschap, dat is de bron van menselijke vooruitgang. Toch? Niet in het neoliberale tijdvak. Daarin is kennis kapitaal, en kapitaal heeft eigenaars nodig. Voor studenten betekent dit dat ze gedisciplineerd worden in een universitair systeem dat "menselijk kapitaal" van ze maakt. Daarin is geen ruimte voor inspraak, en zelfs steeds minder voor wetenschappelijke vrijheid. Moeten we deze ruimte niet terug claimen? We hebben geen andere keuze, zo is mijn overtuiging. “ -Jarmo Berkhout

Immigration
Immigratie

Jaco Dagevos studied Sociology at the Erasmus University Rotterdam with a focus on career development of migrant groups. He currently works within the Social and Cultural Planning Bureau and is a Professor of Integration and Migration in the Faculty of Social Sciences (FSW) at the Erasmus University Rotterdam.
Jaco Dagevos studeerde Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij in 1998 promoveerde op een studie naar de loopbaan van migrantengroepen. Hij is werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast is hij sinds 1 januari 2015 bijzonder hoogleraar Integratie en Migratie bij de afdeling Sociologie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Health
Gezondheid

Fiona Godfrey is the Policy Director of the European Association for the Study of the Liver (EASL) in Luxembourg and Brussels. Over the last 20 years she has worked in the fields of chronic and infectious diseases as a consultant to the European Commission, the WHO and three European medical societies. In 2011 she was the recipient of a WHO World No Tobacco Day individual achievement award.
Fiona Godfrey is het beleid directeur van de Europese Vereniging voor de Studie van de Lever (European Association for the Study of the Liver; EASL) in Luxemburg en Brussel. In de afgelopen 20 jaar heeft ze gewerkt op het gebied van chronische en infectieziekten als adviseur aan de Europese Commissie, de WHO en drie Europese medische verenigingen. In 2011 was ze de ontvanger van een WHO World No Tobacco Day individuele achievement award.

Scientific research
Wetenschappelijke onderzoek

Vinod Subramaniam is the Rector Magnificus of the Vrije Universiteit Amsterdam. Prior to this position, he was director of the FOM Institute AMOLF in Amsterdam, one of the research laboratories of the Foundation for Fundamental Research on Matter (FOM), part of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO).
Vinod Subramaniam is de rector magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam. Voorafgaand aan deze functie was hij directeur van het FOM-instituut AMOLF in Amsterdam, een van de onderzoekslaboratoria van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), onderdeel van de Nederland Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Our tent contributors
In de tenten zijn te vinden

Arnold van Vliet is specialised in the development and coordination of citizen science networks. The main network is the Dutch phenological network Nature’s Calendar (www.natuurkalender.nl) that aims to monitor, analyse, predict and communicate the timing of life cycle events like e.g. the start of flowering, appearance of butterflies and the arrival of migratory birds. Nature’s Calendar network aims to help society to adapt to climate change ecological impacts. Other examples of citizen science networks that he coordinates are the Mosquito Radar (www.muggenradar.nl), Allergy Radar (www.allergieradar.nl), Tick Radar (www.tekenradar.nl) and the GrowApp (www.growapp.today). Furthermore, Van Vliet is specialized in communicating science to society. He coordinates the nature news website NatureToday.com where over fifteen nature organisations publish two nature reports per day on current developments in nature in The Netherlands. Nature Today aims to bring nature into the news domain to increase the interest of society in nature.

Arnold van Vliet is gespecialiseerd in de ontwikkeling en coördinatie van ‘citizen science networks’ (burgerwetenschapsnetwerken). Het hoofdnetwerk is het Nederlandse fenologische netwerk Natuurkalender (www.natuurkalender.nl), welke erop is gericht om gebeurtenissen in de levenscyclus te monitoren, analyseren, voorspellen en communiceren; zoals bijvoorbeeld de komst van trekvogels, verschijning van vlinders en de start van de bloei. Het Natuurkalender netwerk heeft als doel om de samenleving te helpen zich aan te passen aan de ecologische effecten van klimaatverandering. Hij coördineert ook de burgerwetenschapsnetwerken; Muggenradar (www.muggenradar.nl), Allergieradar (www.allergieradar.nl), Tekenradar (www.tekenradar.nl) en GrowApp (www.growapp.today). Daarbij is Van Vliet gespecialiseerd in wetenschapscommunicatie. Hij coördineert de nieuws van de natuur website NatureToday.com waar meer dan 15 natuurorganisaties twee verslagen per dag publiceren over huidige natuurontwikkelingen in Nederland. Nature Today heeft als doel om natuur onder de aandacht van de media en in het nieuws te brengen om de interesse van de samenleving in natuur te vergroten.

Bart Verheggen is lecturer at Amsterdam University College in several climate change related courses. He has a background in Environmental Sciences (MSc Wageningen University, 1996) and Atmospheric Chemistry (PhD York University, Canada, 2004). He spent several years doing postdoctoral research in Switzerland, studying the interactions between aerosols, clouds and climate. At the Energy research Centre of the Netherlands (ECN) he has worked for several years on projects related to air quality, climate change and sustainability. While on a temporary assignment at the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL), he conducted a large and detailed survey about climate science amongst International scientists. He has a keen interest in science communication and science literacy and is an avid blogger on climate change, often reflecting on the interface between science and society.

Bart Verheggen is docent aan Amsterdam University College in diverse klimaat-gerelateerde vakken. Daarvoor heeft hij atmosferisch onderzoek gedaan in Canada, Zwitsersland, en Nederland. Hij mengt zich geregeld in het publieke debat over klimaatverandering, bijvoorbeeld via zijn blogs, twitter en lezingen.

Saskia Burm is a biomedical researcher with particularly interested in the different cell types in the brain. She studied biomedical sciences at Leiden University. Later, she investigated the immune system of the brain in cultured cells at BPRC. After she received her doctorate degree in 2016, she started her postdoctoral research at the Department of Translational Neuroscience in the Brain Center Rudolf Magnus at the University Medical Center Utrecht. Here, Saskia investigates neural stem cells of patients with Parkinson’s Disease. Throughout her career, Saskia has focused on the development of alternative methods for animal experimentation to answer scientific questions.

Saskia Burm is biomedisch onderzoeker met een specifieke interesse voor de verschillende celtypes in de hersenen. Zij studeerde biomedische wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Daarna deed zij onderzoek bij het BPRC, waar ze het immuunsysteem van de hersenen in een kweekbakje bestudeerde. Na haar promotie in 2016 is zij als postdoctoraal onderzoeker gestart bij de afdeling Translational Neuroscience in het Hersencentrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Daar doet Saskia onderzoek naar stamcellen in de hersenen van mensen met de ziekte van Parkinson. Tijdens haar carrière is Saskia steeds bezig geweest met de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven om wetenschappelijke vraagstellingen te beantwoorden.

Sanne de Wit is Associate Professor at the Department of Clinical Psychology, University of Amsterdam. She is principal investigator of the HabitLab, which adopts multidisicplinary approach to the study of habit development. In order to gain insight into the underlying processes in healthy people as well as in certain clinical conditions (e.g. obesity, addiction), experimental research in the lab is combined with neuroimaging and with diary investigations of real-life habits.

Sanne de Wit is onderzoeker en universiteit hoofddocent klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze staat aan het hoofd van het HabitLab, dat een multidisciplinaire benadering nastreeft in onderzoek naar gewoonte vorming. Om inzicht te verkrijgen in de onderliggende processen in gezonde mensen, maar ook in bepaalde klinische condities (bijv. obesitas en verslaving) wordt experimenteel onderzoek in het lab gecombineerd met hersenscan onderzoek en dagboekstudies van dagelijkse gewoontes.

Aukje Verhoeven received her PhD degree from Utrecht University in 2015, at the department of Clinical and Health Psychology. For this PhD project, Aukje investigated the effectiveness of applying implementation intentions to change unhealthy snacking habits. Currently, she is working as a postdoc in the Habit Lab to continue her research on eating habits.

Aukje Verhoeven is gepromoveerd aan Utrecht Universiteit in 2015, aan de afdeling Klinische en Gezondheidspsychologie. Voor haar promotie-project onderzocht zij de effectiviteit van implementatie intenties voor het aanpassen van ongezonde snackgewoontes. Op dit moment werkt zij als postdoc bij het Habit Lab om haar onderzoek naar eetgewoontes voort te zetten.

Karin Foerde is a visiting scholar in the Psychology Department at the University of Amsterdam and an Assistant Professor in the Psychiatry Department at Columbia University Medical Center. Her research examines how and when multiple memory systems interact to facilitate learning, memory, and decision-making in humans by combining behavioral experimentation, functional neuroimaging, and studies in neuropsychological populations. She is applying this approach to investigate the mechanisms underlying the persistent, maladaptive food choices observed in Anorexia Nervosa in order to understand the potential contributions of habits in maintaining maladaptive behaviors.

Karin Foerde is gastdocent bij de afdeling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam en Universitair Docent bij de afdeling Psychiatrie van Columbia University Medical Center. In haar onderzoek bestudeerd zij hoe en wanneer meerdere geheugen systemen samenwerken om leren, geheugen en besluitvormingsprocessen in mensen te faciliteren. Hiertoe combineert zij gedragsproeven met functionele MRI en studies in mensen met neuropsychologische afwijkingen. Ze gebruikt deze methode om de onderliggende mechanismen van de aanhoudende en onaangepaste voedingskeuzes te onderzoeken die worden waargenomen bij Anorexia Nervosa; om vervolgens beter te kunnen begrijpen hoe gewoontes bijdragen aan het in stand houden van dit onaangepaste gedrag.

George Albers is a second-year research master’s student in Clinical Psychology and Psychological Research Methods at the University of Amsterdam. His main interests are in the network perspective on psychopathology (i.e., how different symptoms cause one another), compulsive disorders and emotion regulation. He is currently conducting research on the link between social media and depressive symptoms, loneliness and stress.

George Albers is een tweedejaars research master student Klinische Psychologie en Psychologische Onderzoeksmethoden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is voornamelijk geïnteresseerd in het netwerkperspectief op psychopathologie (i.e., hoe verschillende symptomen elkaar veroorzaken), compulsieve stoornissen en emotieregulatie. Op dit moment is George bezig met zijn masterthese over de link tussen social media en depressieve symptomen, eenzaamheid en stress.

Nora Delvendahl is a Research Master’s Psychology student at the University of Amsterdam, specialising in Social and Clinical Psychology. She received her bachelor’s degree from Cardiff University in 2015, including a research placement year at the Institute of Psychiatry, King’s College London. She is interested in how habits form in the real world, and how these can be broken.

Nora Delvendahl is een Research Master Psychologie studente aan de Universiteit van Amsterdam, met de specialisatie Sociale en Klinische Psychologie. Zij ontving haar bachelor’s degree aan Cardiff University in 2015, inclusief een stage-plek aan het Institute of Psychatry, King’s College London. Nora is geinteresseerd in hoe gewoontes gevormd worden in het dagelijks leven, en hoe deze gebroken kunnen worden.

Ashley Thompson is a second year research masters student in Vrije Universiteit’s Clinical and Developmental Psychopathology program. She received her bachelors degree in psychology with a minor in sociology from the University of Texas at Dallas. Her research interests include the role of habits in anorexia and habit formation under stress.

Ashley Thompson is een tweedejaars research master student Klinische en Ontwikkelings-Psychopathologie aan de Vrije Universiteit. Ze ontving haar Bacehlor’s degree in psychologie met een minor in sociologie aan de Universiteit van Texas in Dallas. Haar onderzoeksinteresses betreffen oa de rol van gewoontes in anorexia en gewoonte-vorming onder stress.

Tessa Ridderikhoff is a third year student of the bachelor Psychobiology at the University of Amsterdam. She is currently writing her bachelorthesis about the formation and breaking of habits, and she is very interested in the biological processes concerning this subject.

Tessa Ridderikhoff is een derdejaars studente van de bachelor Psychobiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel is zij bezig met het schrijven van haar bachelorscriptie over het vormen en breken van gewoontes, en is ook erg geïnteresseerd in de biologische processen hierachter.

Carolien van de Sandt works as a researcher at the department of Viroscience at the ErasmusMC. She studies the influenza virus and the immune system. She has always been interested in how people get sick, especially due to virus infections. How can something so small, that you cannot even see by eye, make you so sick? Why is there a difference in disease severity between people? What is the role of our immune system? And more importantly; how can we prevent diseases? As a researcher she aims to offer an insight into these questions, which can be very challenging since no virus or person is the same. She will attend the March for Science to explain why it is so important to continue scientific research to “common” flu.

Carolien van de Sandt is een onderzoeker aan de afdeling Viroscience van het ErasmusMC. Zij doet onderzoek naar het griepvirus en het immuunsysteem. Ze is altijd al geïnteresseerd geweest in hoe mensen ziek worden en dan in het bijzonder door virussen. Hoe kan zoiets kleins, iets wat je met het blote oog niet eens kunt zien, iemand nou zo ziek maken? Waarom wordt niet iedereen even ziek? Wat is de rol van ons immuunsysteem hierbij? En belangrijker, hoe voorkomen we dat we ziek worden? Als onderzoeker probeert ze inzicht te krijgen in deze vragen, dat kan knap lastig zijn want geen een enkel virus en mens is immers hetzelfde. Ze komt naar de March for Science om uit te leggen waarom wetenschappelijk onderzoek naar de “doodgewone” griep erg belangrijk is.

Renée van Amerongen is an associate professor at the Swammerdam Institute for Life Sciences at the University of Amsterdam. Together with a team of postdocs, PhD students and technicians, she investigates how complex mammalian tissues develop and actively maintain themselves (http://www.vanamerongenlab.nl). Renée performed her PhD thesis research at the Netherlands Cancer Institute and received her PhD from the University of Amsterdam (2005, cum laude). She was a postdoctoral fellow at Stanford University (USA), before starting her own research group at the University of Amsterdam in 2013. Work in her lab is funded by a MacGillavry fellowship from the University of Amsterdam, KWF kankerbestrijding/Alpe d’Huzes, NWO (VIDI laureate 2014) and the European Commission (H2020-MCSA). Renée tries to combine a career in academic science with her love for theater and (screen/song)writing; she graduated from Theaterschool De Trap (2005-2007) and in 2015 she almost made it to the semi-finals of the Amsterdam Kleinkunst Festival (AKF).

Renée van Amerongen is universitair hoofddocent bij het Swammerdam Insititute for Life Sciences van de Universiteit van Amsterdam. Samen met een team van postdocs, promovendi en analisten, onderzoekt zij de ontwikkeling en het dynamische onderhoud van complexe zoogdierweefsels (http://www.vanamerongenlab.nl). Renée deed haar promotieonderzoek bij het Nederlands Kanker Instituut en ontving haar doctorstitel van de Universiteit van Amsterdam (2005, cum laude). Als postdoc deed ze onderzoek aan Stanford University (USA), alvorens haar eigen onderzoeksgroep op te zetten aan de Universiteit van Amsterdam in 2013. Het onderzoek in haar lab is mede mogelijk dankzij fianciële steun van de Universiteit van Amsterdam (MacGillavry fellowship), NWO (VIDI laureaat 2014) en de Europese Commissie (H2020-MCSA). Renée doet haar best om een wetenschappelijke carrière te combineren met haar liefde voor theater en (script/song)writing; ze volgde een professionele acteeropleiding aan De Trap (2005-2007) en in 2015 haalde ze bijna de halve finale van het Amsterdam Kleinkunst Festival (AKF).

Rik de Swart My name is Rik de Swart, biologist and workgroupleader at the department Viroscience of the Erasmus MC in Rotterdam. I have been involved in measles research for over 25 years. We try to understand how the virus causes disease, and how it is combatted by our immune system. All Dutch children are offered measles vaccinations at the ages of 14 months and 9 years, and the disease has become rare in our country. However, to keep it that way we will need to maintain our vaccination coverage. I will attend the March for Science to explain that measles is not an innocent childhood disease.

Rik de Swart Mijn naam is Rik de Swart, bioloog en werkgroepleider bij de afdeling Viroscience van het Erasmus MC in Rotterdam. Ik doe al ruim 25 jaar wetenschappelijk onderzoek aan mazelen. Hierbij proberen we te begrijpen hoe het virus ziekte veroorzaakt en hoe het afweersysteem het virus te lijf gaat. In Nederland wordt aan ieder kind van 14 maanden en 9 jaar een mazelen vaccinatie aangeboden, waardoor de ziekte in ons land een zeldzaamheid is geworden. Maar om dat zo te houden is het belangrijk dat zo veel mogelijk ouders hun kinderen blijven vaccineren. Ik kom naar de March for Science om uit te leggen dat mazelen geen onschuldige kinderziekte is.

David van de Vijver My name is David van de Vijver and I work at the department Viroscience of the Erasmus MC in Rotterdam. I studied pharmacy and have been involved in HIV research for almost 15 years. Scientific research has a profound impact on the fight against HIV. HIV was discovered in the early 1980s. At that time, there was no treatment against HIV available. Patients that were infected therefore all died. In 1996, there was an important breakthrough when it was found that a combination of different anti-HIV drugs could suppress the virus. Combination therapy has strongly improved the life expectancy of individuals living with HIV. In recent years, it has been discovered that anti-HIV drugs can even prevent new infections. I will attend the March for Science to explain the importance that science had (and still has) in the fight against HIV.

David van de Vijver Mijn naam is David van de Vijver en ik werk bij de afdeling Viroscience van het Erasmus MC in Rotterdam. Ik heb farmacie gestudeerd en doe al bijna 15 jaar wetenschappelijk onderzoek naar HIV. Wetenschappelijk onderzoek heeft een hele grote bijdrage geleverd aan het behandelen en bestrijden van HIV. Toen het HIV-virus begin jaren ’80 werd ontdekt was er geen behandeling beschikbaar. Mensen die in die tijd met HIV geïnfecteerd raakten, overleden daardoor allemaal. In 1996, was er een belangrijke doorbraak toen ontdekt werd door het combineren van verschillende HIV-remmers het virus kon onderdrukken. Door deze zogenaamde combinatietherapie is de levensverwachting van mensen met HIV zeer sterk gestegen. In recente jaren is ook ontdekt dat HIV-remmers nieuwe infecties kunnen voorkomen. Ik kom naar de March for Science om uit te leggen hoe belangrijk wetenschap was (en nog steeds is) in de strijd tegen HIV.

Alwin de Jong My name is Alwin de Jong, intern at the Viroscience Department of the Erasmus MC in Rotterdam. I study respiratory syncytial virus that causes yearly outbreaks of respiratory tract infections. Severe disease is mainly seen in young infants, elderly and immunocompromised individuals. Fundamental research has identified mechanisms of disease but has not yet resulted in effective vaccines or antivirals. During the March for Science, I would like to explain more about my research.

Alwin de Jong Mijn naam is Alwin de Jong, stagiair bij de afdeling Viroscience van het Erasmus MC in Rotterdam. Sinds kort doe ik wetenschappelijk onderzoek aan het respiratoir syncytieel virus, ook wel het RS virus genoemd. Dit virus veroorzaakt iedere winter luchtweginfecties. Je kan de infectie meerdere keren in je leven doormaken, maar ernstige ziekte wordt vooral gezien bij baby’s, bejaarden en mensen met een verzwakt afweersysteem. Door onderzoek is er meer informatie over het RS virus en de reactie van het afweersysteem maar dit heeft nog niet geleid tot een succesvol vaccin of antiviraal middel. Graag vertel ik jullie tijdens de March for Science meer over ons onderzoek.

Maria Carrillo is a postdoctoral researcher at the Netherlands Institute for Neuroscience in Amsterdam. She did her PhD in the psychology department, at Northeastern University in Boston. Her main interest is uncovering how the brain can help us understand the emotions and feelings of other individuals, or in other words how does the brain makes us empathic. She decided to participate in the Science March because she wants to help showing non scientists that science is one of humanity’s most powerful allies and as such it is worth fighting for.

Maria Carillo is een postdoctoraal onderzoeker bij het Nederlands Herseninstituut in Amsterdam. Zij is gepromoveerd bij de afdeling Psychologie van Northeastern University in Boston. Ze is vooral geïnteresseerd in hoe onze hersenen gevoelens en emoties van andere personen kan begrijpen, of in andere woorden - hoe maakt het brein ons empatisch? Maria neemt deel aan de March for Science omdat ze niet-wetenschappers wil laten zien dat wetenschap een van de krachtigste bondgenoten van de mensheid is en het waard is om voor te vechten.

Rune Bruls is a PhD student at the Netherlands Institute for Neuroscience in Amsterdam. She will join the March of Science to show my support to the scientific community and share her experiences with Science.

Rune Bruls is een Onderzoeker in Opleiding bij het Nederlands Herseninstituut in Amsterdam. Ze neemt deel aan de March for Science om haar steun te betuigen aan de wetenschappelijke gemeenschap en om haar ervaringen met wetenschap te delen.

Annette Gaudino is HIV/HCV Project Co-Director at Treatment Action Group (TAG, http://www.treatmentactiongroup.org), a US based independent, activist and community-based research and policy think tank fighting for better treatment, prevention, a vaccine, and cures for HIV, tuberculosis, and hepatitis C virus. Annette has over 25 years of direct action organizing experience in the HIV/AIDS, LGBT, women’s, immigrant rights and harm reduction movements.

Annette Gaudino is een HIV/HCV Project Co-Directeur bij Treatment Action Group (TAG, http://www.treatmentactiongroup.org). TAG is een gemeenschap gebaseerde en activistische denktank uit de VS voor onderzoek en beleid. Ze streven naar betere behandelingen, preventie, vaccinaties en geneesmiddelen voor HIV, tuberculose, en hepatitis C. Annette heeft meer dan 25 jaar ervaring in het organiseren van directe acties wat betreft HIV/AIDS, LGBT en vrouwen- en migrantenrechten.

Christian Bröer is associate professor in sociology at the University of Amsterdam. His central scientific concern is with the political origins of subjectivity. He studies issues like bodily (over)activity, sadness, (over)weight, mobile phone technology or aircraft noise to find out how the experience of a problem and political processes interact. He uses a range of qualitative and quantitative methods from the social sciences in his research and develops software for open online qualitative research. He teaches in the area of medical sociology and methods. In sarphati Amsterdam, Bröer is leading a large-scale longitudinal ethnographic panel study on eating, drinking, physical activity and sleeping of children aged 0 to 4. Through 4 years of repeated observations at home, this research will unearth practices which affect children’s health. Bröer is also heading the program group Political Sociology and works on several (externally funded) research projects, together with Postdoctoral Researchers and (Ph.D.) students. In research and teaching he tries to work towards a public role for social science researchers. For more information please visit Academia or Researchgate.

Christian Bröer is universitair hoofdocent sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar thema’s zoals lichamelijke overactiviteit, verdriet, overgewicht, mobiele telefonie en vliegtuiggeluid om te achterhalen hoe de ervaring van een probleem samenhangt met politieke processen. Hij gebruikt uiteenlopende kwalitatieve en kwantitatieve methoden van onderzoek uit de sociale wetenschappen en ontwikkelt software voor open online onderzoek. Zijn onderwijs ligt op het gebied van medische sociologie en methoden. Binnen sarphati Amsterdam leidt Bröer een grootschalig en langlopend etnografisch panel onderzoek naar eten, drinken, bewegen en slapen van kinderen van 0 tot 4 jaar. Door 4 jaar herhaaldelijk te observeren wordt achterhaald welke dagelijkse praktijken de gezondheid van kinderen beïnvloeden. Bröer geeft verder leiding aan de programmagroep Political Sociology en werkt met PostDocs, promovendi en studenten aan verschillende andere onderzoeksprojecten. In onderzoek en onderwijs probeert Bröer de publieke rol van sociale wetenschappen te versterken. Meer informatie is te vinden op Academia of Researchgate.

Gerben Moerman is senior lecturer in Social Research Methodology in Sociology at the University of Amsterdam. His expertise lies in the field of qualitative research and mixed methods. Specifically, he researches qualitative interviewing and different forms of qualitative analysis. He is the chair of the European Sociological Association network on qualitative methods. Gerben loves teaching social research methods. He teaches many courses on diverse methods, from ethnography to survey methods, from statistical analysis to discourse analysis. In 2011 he was awarded the title UvA Lecturer of the year. In sarphati Amsterdam , Gerben Moerman is methodological advisor in the large-scale longitudinal ethnographic panel study on eating, drinking, physical activity and sleeping. Together with Laïla Wiersma and Roman Pankow, he uses video analysis in order to assess the quality of the data collection as part of the sarphati Cohort study.

Gerben Moerman is hoofddocent in onderzoeksmethoden in de sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn expertise ligt op het gebied van kwalitatief onderzoek en mixed methods onderzoek. In het bijzonder onderzoekt hij interviewergedrag en verschillende vormen van kwalitatieve analyse. Hij is de voorzitter van het netwerk voor kwalitatieve methoden van de European Sociological Association. Gerben houdt erg van het lesgeven in onderzoeksmethoden. Hij geeft vele cursussen van diverse methoden, van etnografisch onderzoek tot enquêteren en van statistische analyse tot discours analyse. In 2011 werd hij bekroond met de titel UvA Docent van het Jaar. In sarphati Amsterdam is Gerben Moerman methodologisch adviseur in het grootschalige longitudinale etnografische panelonderzoek naar eten, drinken, lichamelijke activiteit en slapen. Samen met Laïla Wiersma en Roman Pankow, doet hij video analyse om de kwaliteit van de gegevensverzameling van de sarphati Cohort studie te beoordelen.

Laïla Wiersma is collaborating with Gerben Moerman within a project of sarphati Amsterdam. She is mainly occupied with the data collection and the analysis of video recordings of conversations, in which doctors and nurses test and discuss the health of children with parents. Laïla is also active in the field of dance education. In 2011 she graduated from the Theatreschool in Amsterdam. For nearly ten years Laila is teaching and creating performances with children and teenagers in The Netherlands, France and Morocco. From September 2017 she will be attending the research master of Social Sciences at the UvA.

Laïla Wiersma werkt samen met Gerben Moerman binnen een project van sarphati Amsterdam. Zij is vooral bezig met het verzamelen en analyseren van data; video opnames van gesprekken waarin artsen en verpleegkundigen de gezondheid van kinderen testen en bespreken met ouders. Laila is ook actief als dans educatie professional. In 2011 voltooide zij de opleiding Docent Dans aan De Theaterschool te Amsterdam. Al bijna 10 jaar geeft zij les aan en creëert zij voorstellingen met kinderen en jongeren in Nederland, Frankrijk en Marokko. Vanaf september 2017 zal zij deelnemen aan de onderzoeksmaster Social Sciences aan de UvA.

Mutsumi Karasaki is a postdoctoral researcher at the Department of Sociology, University of Amsterdam. He is part of the sarphati Amsterdam ethnographic panel research team, which is investigating how early childhood eating practices develop over time. In his PhD project at Monash University, Australia, which he completed in 2015, he examined experiences of people whose spouse had a stroke at a relatively young age. His research interests focus on the intersections between family care and institutional and policy practices, with specific emphasis on early childhood and chronic conditions.

Mutsumi Karasaki is een postdoctoraal onderzoeker aan de afdeling Sociologie van de Universiteit van Amsterdam. Hij maakt deel uit van het sarphati Amsterdam etnografisch panel onderzoeksteam. Dit team onderzoekt hoe in de vroege kindertijd praktijken rond over de tijd heen ontwikkelen. In zijn promotieonderzoek (in 2015 voltooid) aan de Monash University, Australië, onderzocht hij ervaringen van mensen van wie de echtgenoot op relatief jonge leeftijd een beroerte had gekregen. Zijn onderzoek richt zich op de kruispunten tussen mantelzorg en de institutionele en politieke praktijken, met bijzondere nadruk op de vroege kindertijd en chronische aandoeningen.

Jason Hessels is an Associate Professor at the Anton Pannekoek Institute for Astronomy (University of Amsterdam) and an Associate Scientist at ASTRON, the Netherlands Institute for Radio Astronomy. He is also a member of the Young Academy of the Dutch Royal Academy of Sciences (KNAW). His research focuses on understanding the physics of neutron stars, which are the compact remnants of massive stars that have collapsed in a supernova. Some neutron stars, called `pulsars’, emit radio pulsations like a cosmic lighthouse, and Hessels studies these using the largest radio telescopes in the world. He also uses pulsars as natural laboratories for testing the fundamental laws of particle interactions and gravity.

Jason Hessels is Hoofddocent bij het Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde (Universiteit van Amsterdam) en Associate Scientist bij ASTRON (Netherlands Institute for Radio Astronomy). Hij is ook lid van De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weteschappen (KNAW). Zijn onderzoek is gericht op de fysica van neutronensterren, de compacte overblijfselen van massieve sterren die ingestort zijn in een supernova. Sommige neutronensterren, zogeheten `pulsars’, zenden radiopulsen uit als kosmische vuurtoren. Hessels bestudeert deze met behulp van ‘s werelds grootste radiotelescopen. Hij gebruikt pulsars ook als natuurlijke laboratoria waarmee hij de fundamentele wetten van de deeltjesfysica en de zwaartekracht kan bestuderen.

The Universiteitsmuseum Utrecht is cycling your way! At the Museumplein you will find two bright yellow tricycles full of extraordinary things. Marvel at the cat in slices. Go down to the bone and discover how an animal looks from the inside. You can examine and touch real bones. Can you figure out to which animal they belong? Why do we have our eyes in the front? Can you feel sound? What happens if you place a chocozoen under a vacuum pump? And are sour mats really sour? Come and investigate all these questions and discover the scientist in yourself!

Het Universiteitsmuseum fietst naar je toe! Op het Museumplein vind je twee knalgele bakfietsen vol bijzondere dingen. Ga tot op het bot bij de kat in plakjes en ontdek hoe een dier er van binnen uitziet. Er zijn verschillende echte botten die je mag aanraken. Kun jij erachter komen van welk dier ze zijn geweest? Waarom zitten onze ogen van voren? Kun je geluid voelen? Wat gebeurt als je een chocozoen onder een vacuumpomp legt? En zijn zure matten echt zuur of juist zoet? Kom het bij onze knalgele bakfietsen onderzoeken en ontdek de wetenschapper in jezelf!

Mini Professors

Welcome to Mini Professors, a science programme that has been designed specifically for 2-4 year olds. We are passionate about science and in our classes we make science enjoyable for pre-school children. The Mini Professors science classes provide a warm and welcoming environment in which young children can explore and marvel at science.

We hold separate sessions for 2-4 year olds and 4-6 year olds. Every class is different, with a completely new and exciting scientific topic being taught each week, so your little one (and you) can attend for 2 years and experience something new each week. Every class has a hands on experiment and we cover everything from polymers to dinosaurs, maths to tropical rainforests and much, much more.

At Mini Professors we are passionate about science. Our theme tune’s opening line is ‘Science is all around us’ and this reflects the ethos of our lessons. We feel that all children have a great thirst for learning from a young age and therefore, should be given every opportunity to develop and learn new skills and wonder at the world around them.

The Mini Professors science classes provide a warm and welcoming environment in which young children can not only explore and marvel at science but we also encourage many life skills, such as asking and answering questions, turn taking, sharing and socializing.

12.00-12.20 “Wat is de Wetenschap?” 2-4 jaar, taal: NL

12.30-12.50 “Wat is de Wetenschap?” 5-7 jaar, taal: NL

13.00-13.20 “What is Science?”, All ages, language: English

14.30-14.50 Weer & Klimaat, 2-4 jaar, taal: NL

15.00-15.20 Weer & Klimaat, 5-7 jaar, taal: NL

15.30-15.50 Weather & Climate, All ages, language: English

Mini Professors

Welkom bij Mini Professor, het eerste en enige wetenschappelijke programma speciaal ontwikkeld voor peuters en kleuters. Spelenderwijs, proefondervindelijk de wereld ontdekken! Er wordt een beroep gedaan op de onuitputtelijke nieuwsgierigheid van peuters en kleuters. De lessen van 40 minuten introduceren wetenschap op een speelse, tot de verbeelding sprekende, wijze. Gedurende 2 jaar worden 72 thema’s behandeld. Elke week leren de kinderen iets nieuws. Bijvoorbeeld over bacteriën of chromatografie, hoe het weer in elkaar zit en natuurlijk over de favoriete dinosaurussen en de Ruimte. Elke les bestaat uit 2 actieve proefjes, een inhoudelijke inleiding en een filmpje over het thema van de dag. De les is naast leerzaam vooral heel erg leuk. ‘Dat wist ik niet’! is een veel gehoorde zin tijdens de lessen, bij kinderen en zelfs bij de ouders.

Onze mini professoren krijgen hun eigen lab jas aan en leren over de basisprincipes van experimenteel onderzoek, terwijl ze de grootste lol beleven. De kinderen vinden het geweldig om als echte wetenschappers proefjes te doen. Tevens worden zij spelenderwijs voorbereid op de (kleuter)school. We moedigen de begeleiders (ouders, grootouders, oppas) aan om ook mee te doen, om zo samen te ontdekken en thuis door te gaan met experimenteren!

12.00-12.20 “Wat is de Wetenschap?” 2-4 jaar, taal: NL

12.30-12.50 “Wat is de Wetenschap?” 5-7 jaar, taal: NL

13.00-13.20 “What is Science?”, All ages, language: English

14.30-14.50 Weer & Klimaat, 2-4 jaar, taal: NL

15.00-15.20 Weer & Klimaat, 5-7 jaar, taal: NL

15.30-15.50 Weather & Climate, All ages, language: English